Pravidla CS:GO JailBreak
#1
odkaz na Všeobecná CS:GO Pravidla zde

Všechny Nové Pravidla sou označeny zeleně sou takto označeny (*)

Cílem tohoto módu je pobavit hráče a přitom dodržovat pravidla, díky kterým je hra spravedlivá jak za dozorce tak i za vězně.


Barvy pro hráče
 • Zelená pro Simona
 • Červená pro Rebelujícího vězně
 • Fialová pro hráče s volným dnem
 • a další různé barvy od simona z menu


Základní pravidla
 1. Tyto pravidla platí pro všechny hráče a nerozlišují, za jaký tým hráč hraje. Pro spravedlivou hru je zakázáno:
 2. Spamování různých hlášek, reklam, přezdívek, které narušují plynulost hry a kazí potěšení ze hry.
 3. Během herního módu a posledního přání si doplňovat životy, brnění a zaměňovat zbraně, než které byli pro herní mód a poslední přání uděleny.
 4. Je zakázáno hrát náhodu je-li méně než 4 živých vězňů.
 5. Je zakázána poslední reakce na smrt je-li méně než 5 živých vězňů.
 6. Je zakázáno vynášet (Bomby, míče, autíčka a zbraně) z atrakce pro to určené.
 7. Je automaticky zakázáno podvádět při atrakcích.
 8. Je zakázáno úmyslně kazit Poslední přání.
 9. Rebelující hráč a dozorce (Simon) mají zakázáno úmyslně zdržovat hru a kempit na jednom místě.
 10. Je zakázáno úmyslně obcházet pravidla
 11. Je zakázáno zneužívat stavitele (blokování hráčů)
 12. Zabití pomocí Kill/Slay při PP nebo po PP se počítá jako kažení hry.
 13. Na bodíky se nehraje.
 14. Je zakázáno používat scripty/bindy na měnění Clan tagů.
 15. CT tláčitko je tlačítko co spouští atrakci nebo atrakci ovládá.
 16. Náhoda a ruleta mohou být jen jednou za kolo.


Pravidla pro dozorce
 1. Musí znát pravidla serveru a příkazy, které vydává Simon.
 2. Každý dozorce musí mít funkční mikrofón.
 3. Dozorce je povinen vzít Simona příkazem ( /simon ).
 4. Dozorce je oprávněný zabít vězně, pokud se vězeň k dozorci nebezpečně přiblíží.
 5. Pokud se dozorce přiblíží k vězni sám, nesmí zastřelit vězně, který se nachází v nebezpečné blízkosti dozorce.
 6. Dozorce nesmí bez vážného důvodu narušovat plynulost hry řízenou Simonem a skákat Simonovi do řeči.
 7. Dozorce nesmí přehazovat zbraně ve zbrojnici z místa, kde byli od začátku kola položeny.
 8. Dozorci mají zakázáno brát zbraně/granáty a využívat jednorázové šachty/secrety, které jsou určeny pro vězně na vyvolání vzpoury.
 9. Dozorci nesmí házet zbraně vězňům, pokud Simon nevydá příkaz. Využití, zda-li nemá vězeň u sebe svojí skrytou zbraň.
 10. Dozorci nesmí úmyslně střílet do vězňů. Pokud dojde k omylu a vězně postřelí, jsou povinni nahlásit Simonovi poranění vězně, který ho vyléčí.
 11. Dozorci mají zakázáno zabíjet vězně při atrakcích a reakcích, pokud jim to Simon nedovolí. 
 12. Pokud dozorce zabije omylem, popřípadě vlastní chybou vězně, musí nahlásit další kolo Simonovi hráče, který dostane za neoprávněné zabití volný den.
 13. Pokud se vězeň pohne o malý kousek, nesmí ho dozorce ani Simon zabít, pokud se pohyb neopakuje.
 14. Dozorce je povinen plnit příkazy, které Simon dozorci nařídí.
 15. Pokud vězni někdo z vězňů hodí zbraň je povinen dozorce upozornit Simona a nahlas počítat dvě vteřiny, které má vězeň na zahození zbraně.
 16. Je zakázáno dozorcům a simonovi se navzájem zabíjet a to i přes narušování hry simonovi dozorcem. (Oba dva přestupky jsou ÚMYSLNÉ kažení hry)
 17. Když Dozorce uvidí zbraň u vězně může být bez varování zabit pokud mu nebyla hozena.


Pravidla pro Simona
 1. Simon se snaží vězně zabavit, ne se jích zbavit.
 2. Povinností Simona je pokusit se co nejlépe zabavit vězně a zabránit případné vzpouře.
 3. Simon musí dávat smysluplné a splnitelné příkazy.
 4. Simon nesmí dávat příkazy na myš.
 5. Simon musí vysvětlit pravidla atrakce před jejím počátkem. Také musí vysvětlit o co se hraje (přežití / poslední přání)
 6. Simon nesmí dát reakci s výhodou, která opravňuje hráče s výhodou vybrat hráče, kteří umřou.
 7. Při poslední reakci s nevýhodou, nesmí Simon zabít hráče, který splnil příkaz jako poslední.
 8. Simon nesmí zabít hráče během atrakce, pokud neporuší zákaz, který Simon vydá před zahájením atrakce.
 9. Simon nesmí při reakcích s výhodou zabít vězně, který např. místo výskoku si dřepnul.
 10. Simon se musí vyjadřovat srozumitelně tak, aby vězni pochopil příkaz správně.
 11. Pokud nepochopí, případně neuslyší dozorci ani vězni příkaz Simona, je Simon povinen příkaz zopakovat.
 12. Simon je povinen při označování místa svými výstřely své výstřely barevně označit držením klávesou E. Pokud neoznačí místo barevným výstřelem je příkaz neplatný a vězni plní poslední platný příkaz. (Simon nesmí zneužívat toto pravidlo za účelem zbavení se vězňu)
 13. Simon nesmí slovíčkařit
 14. Pokud Simon nestihne otevřít dveře cel do 14:00, musí dát další kolo HVD.
 15. Pokud má hráč nečitelné jméno, může ho Simon přejmenovat podle svého uvážení (slušnou formou) a to bez schválení vězně s nečitelným jménem.
 16. Použití Zeusu není výstřel.
 17. Zákaz zapínat box pro výhodu rebela.
 18. Zákaz měnit pravidla po startu atrakce.
 19. Simon musí oznámit herní mód.


Pravidla pro vězně
 1. Vězeň musí plnit příkazy a zákazy Simona. Pokud poruší zákaz, je oprávněn Simon vězně zabít.
 2. Vězeň se nesmí k dozorci nebezpečně přiblížit. Pokud se nebezpečně přiblíží mají dozorci právo vězně zabít.
 3. Vězeň nesmí mít u sebe předmět, který je považovaný jako zbraň. Pokud tento předmět má, je dozorce oprávněn vězně zabít.
 4. Vězeň má dvě vteřiny na zahození darované zbraně, pokud tak neučiní, muže být zabit.
 5. Vězeň, který má Volný den musí neprodleně opustit místo, kde se Simon s ostatními vězni nachází. Pokud tak neučiní ani po výzvě Simona ztrácí nárok na Volný den.
 6. Vězeň nesmí narušovat hru Simona.
 7. Vězeň nesmí zabíjet spoluvězně tlačítky atrakce.
 8. Vězeň nesmí lézt do šachty, vedoucí do zbrojnice.
 9. Pokud vězeň uteče Simonovi, stává se automaticky rebelujícím vězněm.
 10. Pokud je vězeň Rebel a nebo jinak neuposlechl Simona nemá právo na PP.
 11. Když se nahlásí herní mód dopředu a hráč si naschvál koupí VD (je úmyslné kažení hry)
 12. Vězeň má na vybrání Posledního Přání 30s.
 13. Vězni mají zákaz prozrazovat polohu rebela pokud nejsou ptáni simonem.
 14. Po smrti simona platí 3 sekundy jeho poslední příkaz.
 15. Tčka mají zakázáno mačkat CT tlačítka při atrakcí (kromě Diska).


Pohyby
Tyto pravidla upřesňují, co je pohyb a co ne.
 1. Pohyb hráče (chůze, běh) .
 2. Boxování, sekání nožem či jiným předmětem.
 3. Skákání.
 4. Skrčení.
 5. Tanec & Emote.


Doplňující pravidla: Příkazy
 1. Je zakázáno používat příkaz ,,Půjdete na zadní stěnu“ Správný příkaz je ,,Půjdete k zadní stěně“
 2. Je zakázáno určit místo, kam se hráč bude dívat (příkaz na myš).
 3. Všechny příkazy a zákazy nejsou automatické.
 4. Příkaz ruší zákaz a příkaz ruší příkaz.


Doplňující pravidla: Speciální hry.
Simon
 1. Hra začíná slovy ,,Zahrajeme si na Simona“ případně ,,Zahrajeme si Simona“ Simon může určit, zda-li zákazy, před začátkem hry Simona platí nebo ne. Simon může Simona přejmenovat.
 2. Pokud chce Simon přejmenovat název Simona, který je aktuálně např. (Okurka), musí Simon vydat příkaz ,"(Okurka) přejmenovává (Okurku) na Simona, všechny příkazy a zákazy platí.". (*)
 3. Hru s názvem Simon, ukončujeme: (Název simona) ukončuje (Název simona). Všechny příkazy a zákazy platí. (*)


Speciální pravidla pro módy
 1. Další herní mód může být po 2 kolech řízené simonem.
 2. Při módu mrazík je zakázáno vězňům zdržovat se na jednom místě ve skupinkách (Kažení hry).
 3. Dozorci a vězni mají zakázáno při všech módech kempit a mířit na vchod do místnosti či portálu na jinou část mapy.
 4. Hráči nesmí dlouho stát na jednom místě při módu. (kromě schovky).

Zombie Mód a Sparta
 1. Dozorci musí mít minimálně dvě přístupové cesty.

Pravidla během HVD
 1. Během HVD se vězni před zbrojnicí pohybují na vlastní nebezpečí. 
 2. Pokud dojde ke vzpouře a bude nevinný vězeň před zbrojnicí zabit, nemá nárok na Volný den.
 3. Výjimkou je úmyslné neoprávněné zabití. 
 4. Dozorci musí po dobu HVD být ve zbrojnici.
 5. Dozorce smí zastřelit hledaného hráče a to pouze ze zbrojnice.
 6. Pokud dozorce opustí bezpečí zbrojnice a bude napaden, nesmí žádného vězně napadnout (ani hledaného).
 7. Při HVD mají vězni zakázáno blokovat spoluvězně v cele, na atrakci a v dalších těsných místech mapy.
 8. Pokud spoluvězni zabijí vězně atrakcí, nemá zabitý vězeň nárok na náhradní volný den.